Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Accounting_FED_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Het overheidstekort verminderen en de belastingdruk verlagen waren doelstellingen van de regering-Michel. Daar is ze slechts gedeeltelijk in geslaagd. Het structurele overheidstekort is van 2,7% naar 1.3% gedaald en de overheidsinkomsten van 52,2% van het BBP naar 50,7%.  Dat blijft ver boven het Europese gemiddelde van 46%. Ook de volgende regering zal dus inspanningen moeten doen voor een verdere verlaging van de overheidsuitgaven.

Voor de ondernemingen is de belastingdruk niet gedaald ondanks de hervorming van de vennootschapsbelasting. De hervorming was nodig omdat de EU het Belgische systeem van een hoog tarief samen met uitgebreide belastingaftrekken in vraag stelde. De hervormingsplannen werden gespreid over twee legislaturen. Het is belangrijk dat de nieuwe regeringsploeg de op de rails gezette beslissingen effectief en zeker binnen het vooropgestelde tijdschema uitvoert.

Met een belastingtarief van 25% in kalenderjaar 2020 bevindt België zich evenwel nog steeds in de Europese fiscale middenmoot. Een verdere daling naar 20% is noodzakelijk om investeringen te blijven aantrekken en voorbereid te zijn op de invoering van de geharmoniseerde belastingbasis in de EU (CCCTB).

Daarnaast stelt de digitale revolutie uitdagingen voor een billijke toewijzing van bedrijfswinst bij digitale activiteiten tussen landen. België moet daarbij pleiten voor een structurele oplossing op het OESO-niveau en omzetbelastingen vermijden.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Verlaag verder de overheidsuitgaven zodat de belastingdruk kan dalen
  • Voer de recent besloten hervorming van de vennootschapsbelasting onverkort uit
  • Voeg een bijkomende en algemene verlaging door van het tarief van de vennootschapsbelasting naar 20%
  • Zorg voor een structurele regeling binnen de OESO voor de winstbelasting op digitale activiteiten en vermijd daarbij omzetbelastingen
  • Zorg ervoor dat een hervorming van de personenbelasting het mogelijk maakt voor de Belgische bedrijven om een concurrentieel loonbeleid te voeren
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin