Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Education_Wallonie_FR

WAT IS ONS STANDPUNT ?

De digitalisering zal in Wallonië een grote maar positieve impact hebben op de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat we de uitdagingen en de kansen die dit met zich meebrengt het hoofd kunnen bieden. Als niet meer inspanningen worden geleverd, dreigen tegen 2030 in Wallonië 152.000 vacatures niet ingevuld te raken en in Brussel 84.000.
De technologische omwenteling voltrekt zich in een hoog tempo: alle beroepen zullen ingrijpende veranderingen ondergaan of worden nu al met deze transformatie geconfronteerd. Een snellere en consequentere afstemming van het onderwijs- en opleidingsaanbod dringt zich op als we met onze maatschappij en onze economie in de race willen blijven of stappen.
Het tekort aan arbeidskrachten heeft een structurele impact op de technologische industrie, en in het bijzonder op technologische, industriële en digitale opleidingen en beroepen. Dit kan paradoxaal lijken in een regio met aanhoudende werkloosheid en waar dus een reserve aan arbeidskrachten beschikbaar zou moeten zijn. Er moeten daarom meer inspanningen worden geleverd om mensen toe te leiden naar opleidingen en banen waardoor het tekort aan arbeidskrachten kan worden verminderd, zowel op het vlak van onderwijs (leerlingen en studenten) als op het vlak van beroepsopleiding (werkzoekenden).
Het is dan ook van essentieel belang om door te gaan met en nog meer in te zetten op initiatieven die gericht zijn op een optimaal beheer van het onderwijs- en opleidingsaanbod en van de middelen die daarvoor worden uitgetrokken.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

 • Zorgen voor een echte technologische educatie en polytechnische opleiding voor alle leerlingen in het leerplichtonderwijs, van jongs af aan
 • Het kwalificerend onderwijs en technische/technologische beroepen, waarvoor een positieve keuze moet worden gemaakt, sterker herwaarderen
 • De activering van werkzoekenden en de toeleiding van leerlingen/studenten opvoeren d.m.v. stimulerende (of zelfs dwingende) mechanismen opdat vaker zou worden gekozen voor studierichtingen en opleidingen voor knelpuntberoepen, met inbegrip van een gedifferentieerde financiering (bonus) van de structuren die deze onderwijs- of opleidingsrichtingen organiseren
 • De inhoud van opleidingen aanpassen aan de beroepsontwikkelingen
 • Stages in het onderwijs veralgemenen en alternerend leren (in bedrijven, in competentiecentra, bij publieke/private/non-profitwerkgevers) in technologische richtingen aanmoedigen, waarbij moet worden gezorgd voor het kader en de financiering die noodzakelijk zijn voor die ontwikkelingen
 • Voorzien in drie steunmaatregelen voor beroepsopleiding: opleidingsverlof, opleidingscheques en investeringssteun
 • Het ondersteuningssysteem omvormen tot een eenvoudig mechanisme van RSZ-verminderingen voor het opleidingsverlof en het opleidingskrediet en een geplafonneerd premiemechanisme voor investeringssteun
 • Het onderwijs- en opleidingsaanbod optimaliseren, waarbij wordt gestreefd naar een voldoende grote kritische massa
 • Een structurele financiering garanderen en een indexering van de tegemoetkoming van Forem handhaven voor de opleiding van werkzoekenden in competentiecentra
 • Zorgen voor een echte technologische educatie en opleiding;
 • Het kwalificerend onderwijs sterker herwaarderen ;
 • De activering van werkzoekenden opvoeren;
 • De inhoud van opleidingen aanpassen aan de beroepsontwikkelingen;
 • Alternerend leren in technologische richtingen aanmoedigen;
 • Voorzien in opleidingsverlof, opleidingscheques en investeringssteun;
 • Komen tot een eenvoudig mechanisme van RSZ-verminderingen voor opleidingsverlof;
 • Het onderwijs- en opleidingsaanbod optimaliseren;
 • Een structurele financiering garanderen.
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin